Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden van de BVBA IsoStone

Artikel 1

Al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden welke geacht worden door de klant-koper of opdrachtgever gekend te zijn. De algemene voorwaarden van onze klant die afwijken van onze bepalingen zijn slechts tegenstelbaar aan de BVBA IsoStone voor zover zij door ons schriftelijk aanvaard werden.
1a)Al onze verkopen geschieden uitsluitend in naam van en voor rekening van onze vennootschap.
1b)Iedere verkoop, zelfs deze gedaan door onze vertegenwoordigers, is voor onze vennootschap slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging door een zaakvoerder.

Artikel 2

Iedere zaak wordt aanzien als afgesloten te Brussel. Alle betwistingen nopens de totstandkoming, de interpretatie en/of de uitvoering van een verkoops- of aannemingsovereenkomst door de BVBA IsoStone gesloten, valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel.

Artikel 3

De aangeduide leverings-en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend. De BVBA IsoStone kan niet verplicht worden een schadevergoeding wegens eventuele laattijdigheid te betalen, behalve voor de gevallen waarin zij zich persoonlijk en uitdrukkelijk daartoe verbonden heeft. De BVBA IsoStone behoudt zich het recht voor gedeeltelijke levering een gedeeltelijke facturatie te verrichten.

Artikel 4

De rekeningen van de BVBA IsoStone zijn betaalbaar te Brussel. Het aanbieden van wissels of ontvangkaarten doet geen afbreuk aan deze bepaling.

Artikel 5

Tenzij door de verkoper-aannemer uitdrukkelijk andere betalingsvoorwaarden werden toegestaan gebeurt de betaling ten laatste op de vervaldag en zonder enig disconto voor vervroegde betaling. Bij vertraging in de betaling zal het factuurbedrag of het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 15 % per jaar opbrengen .Ingeval een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft gedurende meer dan 15 dagen vanaf haar vervaldatum zal de verkoper–aannemer daarenboven van rechtswege, recht hebben op een forfaitaire schadeloosstelling ten belope van 10 % van het niet tijdig vereffende bedrag met een minimum van 115 Euro. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6

Alle geleverde materialen blijven eigendom van de BVBA IsoStone tot de volledige betaling. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor specifiek gemaakte goederen die kunnen onroerend worden door bestemming of incorporatie; van deze goederen moet conventioneel aangenomen worden dat het de wil van de beide contracterende partijen is, dat ze slechts onroerend worden na algehele betaling. Al onze goederen en materialen die op de werven aanwezig zijn worden aanzien als toevertrouwd aan onze klant enkel in bewaargeving. De koper/- opdrachtgever zal instaan voor alle schade en vervreemding van deze goederen vanaf de aanvaarding tot de integrale betaling.

Artikel 7

Alle innings- en protestkosten, hetzij van al dan niet aanvaardbare wissels en bank-en discontokosten zijn ten laste van de klant.

Artikel 8

Alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst der goederen of uitvoering der werken, resp. na factuurdatum, rechtstreeks per aangetekend schrijven aan de BVBA IsoStone geadresseerd te worden. Elke klacht van verborgen gebreken moet op straffe van nietigheid binnen de acht dagen na vaststelling van het gebrek per aangetekend schrijven medegedeeld worden aan de BVBA IsoStone. In alle gevallen zal de verantwoordelijkheid van de verkoper-aannemer zich beperken tot de waarde van de geleverde goederen en enkel voor die goederen waarop de koper/opdrachtgever effectief schade geleden heeft, berekend tegen de factuurprijs welke ook de oorzaak van de schade weze.

Artikel 9

Bij ontbinding van een bestelling of opdracht door de klant, ook in geval van niet-betaling, is betaling verschuldigd van de volledige stand der werken bevattend: uitgevoerde werken, aangevoerde materialen, fabricaties in ons atelier of deze van leveranciers en/of onderaannemers en/of bevoorradingen in grondstoffen, hulpmaterialen, enz.. en in het algemeen alle ingevolge de bestelling opdracht uitgevoerde verbintenissen alsmede een schadevergoeding van 30% op de totale waarde van de verkochte waren of prijs der prestaties of verbintenissen, voor zover niet opgenomen in de stand der werken, voor studies, berekeningen, plannen het voorbehouden van capaciteit, planning het ongedaan maken van door ons aangegane verbintenissen, enz.. overeenkomstig artikelen 1152 en 1182 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10

Hangende betwistingen van gelijk welke aard geven de klant nooit het recht de betalingen te schorsen.

Artikel 11

Indien om een of andere reden één of meerdere van de bepalingen voorkomend in deze voorwaarden niet kunnen toegepast worden zullen niettemin alle andere bepalingen van kracht blijven.

Artikel 12

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden is de BVBA IsoStone gemachtigd aan de klant ten allen tijde, d.w.z alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te vragen. Zolang deze garantie niet wordt gesteld is de BVBA IsoStone gerechtigd alle verdere leveringen/werken te schorsen. Waarborg volgens de wettelijke beschikkingen: 10 jarige aansprakelijkheid.

Artikel 13

Wanneer de klant een overeenkomst afsluit voor werken in een bepaald gebouw waarvoor naderhand geen bouwvergunning kan worden verkregen, impliceert dit in zijn hoofde contractbreuk dewelke aanleiding geeft tot betaling van de in art. 9 voorziene schadevergoeding.

Artikel 14

De aannemer kan in geen geval aangesproken worden voor fouten in het concept van een gebouw. De aannemer is gerechtigd om werken geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan onderaannemers.

Artikel 15

Oplevering : wanneer de werken voltooid zijn, wordt tot voorlopige oplevering overgegaan. Wanneer de bouwheer de gebouwen in gebruik neemt vooraleer een PV van gunning van voorlopige oplevering is opgesteld, geldt deze ingebruikname (geheel of gedeeltelijk) als gunning van voorlopige oplevering. Na de gunning van voorlopige oplevering kan de aannemer niet meer aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken. Ten vroegste één jaar na de voorlopige oplevering wordt een PV van gunning van definitieve oplevering opgesteld. Deze gunning van definitieve oplevering impliceert de aanvaarding van de werken en het einde van de garantie- en onderhoudstermijn. Bij gebreke aan schriftelijke definitieve oplevering wordt na het verstrijken van de termijn van één jaar na de voorlopige oplevering de definitieve oplevering geacht te zijn verricht.

Artikel 16

Het risico op geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het werk gaat over op de bouwheer van zodra de aannemer de kwestieuze goederen heeft geleverd of de kwestieuze werken heeft beëindigd.

Artikel 17

Werkomstandigheden: Door zijn bestelling verbindt de koper/opdrachtgever er zich toe de werk- en uitvoeringsomstandigheden zo te verschaffen dat alles normaal en vlot en zonder vergroot risico kan geschieden. De koper/opdrachtgever mag de werken niet hinderen, belemmeren of vertragen zowel wat betreft aanvang, voortzetting of herneming na onderbreking of hoe dan ook. “Dit wordt ten aanzien van ons beschouwd als overmacht. De tijdelijke schorsing der werken tengevolge van overmacht brengt van rechtswege en zonder vergoeding de verlenging mede van de aanvankelijk voorziene uitvoeringstermijn, met een periode die gelijk is aan de duur van de schorsing. Elke wijziging aan de uitvoering brengt een verlenging van de uitvoeringstermijn met zich mee. In geval van vertraging kan geen schadevergoeding worden geëist. De koper/opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de nodige bouwtoelatingen en vergunningen om de werken uit te voeren inzonderheid deze van openbare besturen en aanpalende eigenaars.” Wanneer de uitvoering niet kan doorgaan omwille van een gebrek aan vergunningen en bouwtoelatingen is de koper gehouden tot de vergoeding zoals gesteld in art. 9.

Artikel 18

Informatieplicht: Voor iedere werkfase is de koper/opdrachtgever verplicht ons in te lichten over de zichtbare en vooral de onzichtbare leidingen zoals deze van elektriciteit, water , telefoon, stroom, enz. alsmede van alle hinder of gevaar brengende plaatsen, installaties , e.a. zoals kelders, waterleidingen, enz. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden in geval van nalatigheid van de koper/opdrachtgever. Dit geldt eveneens in geval deze nalatigheid schade zou veroorzaken of wanneer onze verzekeringsmaatschappij weigert tussen te komen. Wanneer de koper/opdrachtgever onze werknemers verplicht risico’s te nemen in dit opzicht dan zijn deze ten uwen laste. Onze werken moeten kunnen gebeuren zonder hinder van leidingen, masten, enz. en zonder vergroot risico in het algemeen.

Artikel 19

Schade : De klant is verplicht zich te verzekeren tegen eventuele stormschade voor de aanvang der werken. alle materialen die tijdens de uitvoering der werken verdwijnen zijn ten laste van de koper/opdrachtgever.

Artikel 20

Slecht weer: Wanneer de werf wegens slecht weer of om andere redenen zodanig slecht is dat van normaal werken geen sprake kan zijn dan zijn wij gerechtigd het werk stop te zetten tot de werkvoorwaarden terug normaal zijn zonder enig verhaal van de klant.

Artikel 21

Werken in regie: tenzij anders overeengekomen worden meerwerken in regie uitgevoerd. Ook in geval van absoluut forfait(globale prijs) zullen alle werken welke niet uitdrukkelijk in onze offerte zijn vermeld o.m. ten gevolge van verkeerde of gewijzigde plangegevens en beschrijving worden uitgevoerd en aangerekend als bijkomend werk. Bij gebreke aan schriftelijk protest van de klant binnen de 8 dagen na de uitvoering van meerwerken zullen deze in elk geval (onafhankelijk van het schriftelijk akkoord van de klant) geacht worden door de klant te zijn besteld en aanvaard. Ook ieder werk dat door de koper/opdrachtgever of door een derde bekend of onbekend, werd beschadigd zal door ons in regie en op kosten van de klant worden hersteld.

Artikel 22

Interventies zullen altijd aangerekend worden ,met een minimum factuur van 110€, of indien uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Verder werkuren zullen aangerekend worden aan 45€/u .